Stoet info

Stoet info  

BELANGRIJK 

Lees onderstaande mededelingen aandachtig! 

VERPLICHTE machtiging om zich met een praalwagen (carnavalswagen) zich op de openbare weg te mogen begeven! Sinds 2008 bestaat een KB dat elke vereniging die zich met een praalwagen op de openbare weg wil begeven (op weg naar of van een stoet/proefrit enz.), verplicht een machtiging aan te vragen bij de gemeente. 

Dit KB was niet erg duidelijk en werd daarom in de praktijk niet uitgevoerd. 

Om eea. te verklaren is onlangs een nieuwe omzendbrief in het staatsblad verschenen.

Hierin staat dat elke vereniging een machtiging moet aanvragen bij de gemeente waarheen de tocht met de praal/carnavalswagen gaat, maar ook bij de gemeente waar de praal/carnavalswagen "vertrekt" dient zo een machtiging aangevraagd te worden. 

De praal/carnavalswagen dient aan de meeste veiligheidsnormen van de wegcode te voldoen, wil een verkregen machtiging geldig zijn (Verlichting, reminrichting, uitstekende delen,...)

De machtiging dient tijdens het vervoer op de openbare weg het voertuig te vergezellen en dient op naam van de vereniging verzonden te zijn. De politie heeft bevestigd dat er effectief controle zal zijn op de aanwezigheid van de machtiging. 

U kan de betreffende KB en omzendbrief teruglezen op het Belgisch staadsblad. In Neerpelt kan u de vraag voor een machtiging richten aan:Miet.Swusten@neerpelt.be Hoe te handelen bij calamiteiten:


- Bel 112
- Waarschuw stoetcommissie
- Maak plaats voor de hulpdiensten 

   Plaats je wagen uiterst rechts van de weg (in de rijrichting gezien)!
- Help anderen plaats te maken 

   Wagens die in de nabijheid van een brandend object staan dienen zich hier zo ver mogelijk van 

   te verwijderen. Let er wel op dat de hulpdiensten niet gehinderd worden!
- Scherm de plek van de calamiteit af
- Verwittig eventuele omstanders of omwonenden
- Neem geen onnodig risico
- Vermijd paniek 


Stoetreglement 

1  Aanmelding - Inschrijving

Elke vereniging die wenst deel te nemen aan de stoet dient zich in te schrijven door een ter beschikking gesteld formulier volledig in te vullen.

Bij de bevestiging van deelname door de inrichter zal de plaats van opstelling en het tijdstip hiervan meegedeeld worden alsook de plaats en tijdstip van afhalen van het volgnummer.

Dit volgnummer dient duidelijk zichtbaar aangebracht te zijn tijdens de stoet en achteraf netjes terug ingeleverd tegen teruggave van de borg.

2  Akkoord Reglement

Deelname aan de stoet houdt automatisch in dat men akkoord gaat met het stoetreglement en het ook zal naleven. Hierdoor is het verboden van gelijk welk drukwerk te verspreiden, omhalingen te doen of verkoop van eender wat te houden bij de toeschouwers.

Reclame in de carnavalstoet is verboden, daarvoor is er de reclamekaravaan.

3  Mogelijke straffen

Niet opvolging van de reglementen kan leiden tot deze straffen:

inhouden van gedeelte overeengekomen vergoeding

onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding

onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding en schorsing van deelname voor de rest van 1 seizoen aan de stoeten van deze conventie

De betalingen zullen gebeuren volgens de procedure vermeld op het inschrijvingsformulier

4  Aantal deelnemers - Afgelasten / uitstellen

Slechts een kleine afwijking van het opgegeven aantal deelnemers wordt toegestaan (minder dan 10%) zo niet zal een aanpassing van afgesproken vergoeding moeten doorgevoerd worden.

In uitzonderlijke gevallen kan de stoet uitgesteld, eventueel afgelast worden. De deelnemers worden zo spoedig mogelijk hierover ingelicht en de contracten doorgeschoven naar de nieuwe datum.

5  Afmetingen wagens - Onderlinge afstand

De wagens dienen bepaalde afmetingen te respecteren: hoogte 4,5 m; breedte 3,5 m; lengte 20 m.

Andere afmetingen dienen zelf te zorgen voor materiaal om eventuele belemmeringen te omzeilen waarbij geen enkel obstakel mag verwijderd en/of vernield worden.

Tijdens de stoet goed aansluiten met een tussenafstand van 10 tot max 20 meter. Dansjes of opvoeringen mogen geenszins het tempo beïnvloeden.

Steeds wagenbegeleiding voorzien door minstens 4 duidelijk zichtbare meerderjarige begeleiders

6  Muziek en geluid

De muziek die gespeeld wordt dient carnaval- en goede ambiancemuziek te zijn.

Andere genres zijn volledig uit den boze.

Geluidsintensiteit beperkt tot 95db. Gemeten tot 20m achter de wagen.

Geen koppelen van wagens tenzij na uitdrukkelijke toelating van de inrichter.

7  Groepsverantwoordelijke - Thema en uitbeelding

Per 40 deelnemers dient er een groepsverantwoordelijke aangeduid te worden die, door een gekleurde armband duidelijk zichtbaar te dragen, het aanspreekpunt is voor de ordediensten.

Deze persoon of personen zullen de leden van hun groep wijzen op de specifieke richtlijnen van de ordediensten en inrichters.

Er wordt voor gezorgd dat iedere deelnemer op of in de nabijheid van zijn wagen/ groep verblijft zodat privé gronden en bezittingen niet beschadigd en personen niet lastig gevallen worden.

Het thema van de groep zal niet in conflict staan met godsdienstige of morele overtuigingen en geen aanfluiting zijn van de openbare orde en goede zeden.

8  Drank

Het verkeersreglement handelend over dronkenschap achter het stuur blijft zeker gelden tijdens de stoet. De hoeveelheid alcoholische drank tot een strikt minimum beperken.

Zeker geen sterke drank op de wagen.

Overmatig dronkenschap vermijden door kennelijk dronken personen tijdig uit te stoet te weren/zetten, ofwel door de groepsverantwoordelijke ofwel door de inrichters.

Glazen flessen en drinkbekers niet toegelaten

Ook en vooral de begeleiders dienen steeds nuchter te blijven gezien hun grote verantwoordelijkheid.

9  Wat uitwerpen en manier waarop.

Het is ten strengste verboden materialen uit te werpen die toeschouwers of deelnemers kunnen bevuilen of kwetsen.

Snoep en speelgoedjes zover mogelijk van de wagen gooien om ongevallen te voorkomen.

Deze gadgets worden uitgestrooid, aangeboden maar zeker niet gesmeten. Iedere deelnemer blijft persoonlijk aansprakelijk voor kwetsuren en schade veroorzaakt door het uitwerpen van dergelijke zaken.

Kijk uit met blikjes en zwaardere voorwerpen.

Spuitbussen en ander vervuilend materiaal zijn vanzelfsprekend verboden.

Lege verpakkingen en afval horen thuis in de voorziene afvalcontainers.

10 Verzekering

Bij onverhoopte panne dient men zo snel en efficiënt mogelijk de weg vrij te maken zodat de verdere vooruitgang van de stoet niet in gedrang komt.

Voor de verzekering afgesloten door de organisatie zijn al de schadegevallen veroorzaakt met of door motorvoertuigen uitgesloten, deze vallen automatisch onder de verantwoordelijkheid van het betrokken voertuig. Alle aangekoppelde wagens vallen onder de dekking van de aansprakelijkheid van het trekkend voertuig.

11 Lichtstoet

Het spreekt vanzelf dat de wagens die deelnemen aan een carnaval lichtstoet verlicht zijn met hierbij de bedenking dat vele kleine lichtjes mooier uitkomen dan 1 grote lamp.

Kijk ook steeds na bij de inschrijving of je deelname als RV11 met je persoonlijke prins past in het kader van de stoet waaraan je deelneemt.

12 Verantwoordelijkheid inrichter

De inrichtende vereniging kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of tekortkomingen voor, tijdens of na de stoet.


Dit reglement is goedgekeurd door onderstaande verenigingen, en zal overal op dezelfde manier beoordeeld worden.


 

Inschrijven voor de stoet 2019 kan  TOT 15 februari 2019.

(Het Inschrijvingsformulier kan u vinden op onderliggende pagina)